ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

گرایش

دانشگاه

1

ملیحه حدادنژاد

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

دانشگاه خوارزمی تهران

2

امیر لطافت کار

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

دانشگاه خوارزمی تهران

3

فریبا محمدی

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

4

مهدی خالقی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه خوارزمی تهران

5

علی عباسی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه خوارزمی تهران

6

حمیدرضا نوروزی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه زنجان

7

شیرین یزدانی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه تبریز

8

مالک احمدی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

9

محمدتقی  اقدسی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه تبریز

10

مهتا اسکندرنژاد

دکتری

رفتارحرکتی

دانشگاه تبریز

11

امیر دانا

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

12

ربابه رستمی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه شیراز

13

حسام رمضان زاده

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه دامغان

14

سیدحجت زمانی‌ثانی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه تبریز

15

امیر شمس

دکتری

رفتار حرکتی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

16

پروانه شمسی پور

دکتری

رفتار حرکتی

تهران

17

اکرم کاویانی

 

رفتار حرکتی

دانشگاه تهران

18

رسول عابدان زاده

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه اهواز

19

زهرا فتحی رضایی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه تبریز

20

بهروز قربان زاده

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

21

سیروان آتشک

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

22

احمد آزاد

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه زنجان

23

کریم آزالی علمداری

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

24

محسن ابراهیمی

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه سمنان

25

حمید اراضی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه گیلان

26

جبار بشیری

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

27

لطفعلی بلبلی

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه محقق اردبیلی

28

رقیه پوزش جدیدی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

29

اصغر توفيقي

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه اروميه

30

افشار جعفری

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه تبریز

31

امیر خسروی

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه بروجرد

32

رحمان رحیمی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه سنندج

33

حسین رستمخانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

34

مهدی رضاقلی زاده

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

35

هادی روحانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

36

امیر سرشین

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

37

وحید ساری صرّاف

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه تبریز

38

معرفت سیاه کوهیان

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه محقق اردبیلی

39

نبی شمسائی

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه ایلام

40

کریم صالح زاده

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

41

علی صمدی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شاهد

42

محمد رضا ذوالفقاری

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه ارومیه

43

اعظم زرنشان

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

44

فرهاد غلامی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه صنعتی شاهرود

45

رقیه فخرپور

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

46

آقاعلی قاسم نیان

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه زنجان

47

حسن قدیمی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

 

48

بهلول قربانیان

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

49

سعید نقیبی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

50

سعید نیکوخصلت

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه تبریز

51

جواد مهربانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه گیلان

52

بابك نخستين روحي

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل

53

حمداله هادی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه علوم انتظامی امین

54

هادی باقری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شاهرود

55

مهدی بشیری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

56

سید رضا حسینی نیا

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شاهرود

57

محمدرسول خدادادی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه تبریز

58

میرحسن سیدعامری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه اورمیه

59

جبار سیف پناهی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه زنجان

60

محبوب شیخعلی زاده

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

61

محسن شیرمحمدزاده

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

62

حمیدرضا صفری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه جهرم

63

فاطمه عبدوی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه تبریز

64

بتول عرب نرمی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه دامغان

65

فریبا عسکریان

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه تبریز

66

رسول فرجی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

67

محمدحسین قربانی

دکتری

مدیریت ورزشی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

68

مینا ملائی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه گیلان

69

یوسف یاوری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایحان

 

 

Powered by: Sahand CMS