آخرین زمان دریافت چکیده مقالات: 14 مرداد ماه 1394      24مرداد ماه 1394      

زمان اعلام نتایج: 31 مرداد ماه 1394

زمان برگزاری همایش: 16 مهرماه 1394

آخرین زمان واریز هزینه های همایش: 13 شهریور ماه 1394      20 شهریور ماه 1394      

Powered by: Sahand CMS