شورای سیاستگذاری همایش

 

دکتر حسن ولی زاده:  ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛                             رئیس همایش

دکتر رضا قراخانلو:      ریاست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛                    رئیس افتخاری همایش

دکتر علی عجمی:        معاون پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛                رئیس ستاد برگزاری همایش

دکتر بهلول قربانیان:    ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛                      دبیرکل همایش

دکتر یوسف یاوری:      استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛      دبیر علمی همایش

دکتر مهدی بشیری:     استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛      دبیر اجرایی همایش

 

 کمیته علمی همایش

فیزیولوژی ورزشی

دکتر کریم آزالی علمداری؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حمید آقاعلی نژاد؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بختیار ترتیبیان؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

خانم اعظم زرنشان؛ عضو هیئت علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر کریم صالح زاده؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

خانم رقیه فخرپور؛ عضو هیئت علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر رضا قراخانلو؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهلول قربانیان؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عباسعلی گائینی؛ استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

دکتر سعید نیکوخصلت؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

مدیریت ورزشی

دکتر یعقوب بدری آذرین؛ دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

دکتر مهدی بشیری؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر میرمحمد کاشف؛ دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

دکتر محسن شیرمحمدزاده؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر رسول فرجی؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر یوسف یاوری؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حرکات اصلاحی، آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی

دکتر حسن دانشمندی؛ دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر نادر فرهپور؛ دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دکتر محمدتقی اقدسی؛ دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

دکتر امیر شمس؛ استادیار رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر علی کاشی؛ استادیار رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر بهروز قربان زاده؛ استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حسن محمدزاده؛ دانشیار رفتار حرکتی ارومیه

 

Powered by: Sahand CMS