1

زمان واریز هزینه ها
به اطلاع محققین محترم می رساند آخرین زمان واریز هزینه های شرکت در همایش روز جمعه 94.06.20می باشد. پس از اتمام تاریخ مورد نظر، هزینه ها به شرح ذیل خواهد بود.
توجه در خصوص مبلغ واریزی
توجه در خصوص مبلغ واریزی
هزینه های همایش
هزینه های مربوط به شرکت کنندگان در همایش
1

هزینه های همایش
هزینه های مربوط به شرکت کنندگان در همایش
توجه در خصوص مبلغ واریزی
توجه در خصوص مبلغ واریزی
زمان واریز هزینه ها
به اطلاع محققین محترم می رساند آخرین زمان واریز هزینه های شرکت در همایش روز جمعه 94.06.20می باشد. پس از اتمام تاریخ مورد نظر، هزینه ها به شرح ذیل خواهد بود.
Powered by: Sahand CMS